หน้าหลัก
  เกี่ยวกับเรา
  สินค้า
  การติดตั้ง
  เว็บบอร์ด
  การสั่งซื้อ
  ติดต่อสอบถาม
  โปรโมชั่น
  

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  บริษัท เวิลด์เมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 โดยทีมงานผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์และสุขภาพ โดยในระยะเริ่มต้นจะดำเนินงานในรูปแบบการจัดทำเว็บไซต์ให้กับองค์กรต่างๆ ทางการแพทย์ โดยมีการจัดการและดูแลเว็บไซต์ตลอดจนข้อมูลต่างๆ อย่างครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ให้กับแพทย์และประชาชนในรูปแบบของสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์และวารสารอีกเป็นจำนวนมาก โดยทั้งหมดจะเน้นในส่วนของการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นหลัก จนกระทั่งในปี 2544 บริษัทฯ ได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษาและจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (Continuing Medical Education; CME) และศูนย์ทดสอบออนไลน์ (CME Online) และระบบฐานข้อมูลแพทย์และเว็บไซต์แพทยสภาของไทย โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิไฟเซอร์แห่งประเทศไทย (www.pfizerfoundation.org) ซึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาค อาเซียนที่มีระบบ CME Technology & CME Online แบบ e-Learning เป็นประเทศแรก

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับเอกสารและระบบการจัดเก็บเครดิต CME, การอบรมให้กับแพทย์ทั่วประเทศ และการประชุมต่างๆ ที่มีแพทย์เข้าร่วม โดยแยกเป็นแผนก Exhibition นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนา CME Software เพื่อมอบให้กับสถาบันหลักและสมทบทั่วประเทศ ตลอดจนถึงการอบรมให้กับสถาบันเหล่านั้น จนสามารถใช้งานได้ เพื่อใช้เก็บ CME Credit ให้กับแพทย์ทั่วประเทศ และเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของแพทย์แบบออนไลน์ทั้งหมด และให้แพทย์สามารถเข้ามาตรวจสอบ CME Credit ได้ทันที สร้างระบบอีเมล์รวมของแพทย์ทั่วประเทศเพื่อให้แพทย์ได้ใช้ติดต่อกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สร้างศูนย์กลางของแพทย์ทั่วประเทศโดยมีระบบค้นหาและ สร้างโฮมเพจส่วนตัวได้ด้วยตนเอง (Doctor City) จนกระทั่งในปี 2545 นี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก สภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นที่ปรึกษาและดูแล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (Continuing Pharmaceutical Education; CPE) ให้ทำการวางระบบ CPE ให้กับเภสัชกรทั่วประเทศ โดยมี CME เป็นแม่แบบ โดยมีทั้งเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลรวมของเภสัชกรทั่วประเทศ
 

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนา CPE Software เพื่อให้สถาบันหลักและสมทบได้ใช้เก็บ CPE Credit ให้กับเภสัชกรทั่วประเทศและเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลรวมทั้งหมด โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิไฟเซอร์แห่งประเทศไทย (www.pfizerfoundation.org) มิเพียงเท่านี้ บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างติดตั้งและทดสอบระบบการศึกษาต่อเนื่องให้กับทันตแพทย์และพยาบาลและ เทคนิคการแพทย์ ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในปี 2546 นี้ ซึ่งเมื่อระบบทั้งหมดเสร็จสิ้นสมบูรณ์ วิชาชีพทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงและถ่ายทอดข้อมูลซึ่งกันและกันได้ โดยมีระบบ CME เป็นระบบใหญ่ที่สุด และจะทำให้เกิดเครือข่ายการศึกษาทางการแพทย์และสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เกิดการพัฒนาการศึกษาแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาฐานข้อมูลกลาง (Medical Data Center) โดยเป็นแหล่งข้อมูลการแพทย์และสุขภาพที่จะนำเผยแพร่สู่ประชาชน และพัฒนาไปสู่ระบบอินเตอร์แอคทีฟ ให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้ามาปรึกษากับแพทย์,เภสัชกร,ทันตแพทย์, เทคนิคการแพทย์ และพยาบาล ฯลฯ โดยผ่านออนไลน์ อันจะทำให้ประชาชนคนไทยทุกคน สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างเท่าเทียมกัน และ ไม่มีขีดจำกัดด้านระยะทางและสถานที่อีกต่อไป

   ในปลายปี 2546 บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก สภาการพยาบาล และ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (Center for Continuing Nursing Education: CCNE)ให้เป็นที่ปรึกษาและดูแลระบบการศึกษาต่อเนื่องฯให้กับพยาบาลทั่วประเทศทั้งหมด ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมดร่วม สองแสนกว่าท่าน โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด (http://www.3m.com/intl/th/medical/medical.html)โดยมีการพัฒนาทั้งระบบซอฟต์แวร์เก็บคะแนนและระบบออนไลน์  นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบบริหารงานภายในและ ระบบอีเมล์และข้อมูลของพยาบาลทั่วประเทศ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับองค์กร  ซึ่งระบบได้เริ่มดำเนินการแล้ว นับเป็นวิชาชีพแรกที่มีบทกฏหมายในการเชื่อมต่อระบบการศึกษาต่อเนื่องฯกับการต่อใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ ซึ่งนับเป็นการสร้างระบบการควบคุมและพัฒนาของวิชาชีพเพื่อประชาชน ตามแนวทางของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอย่างดียิ่ง     จวบจนปี 2547 นี้
บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก ทันตแพทยสภา และ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ (Continuing Dental Education Center: CDEC) ให้เป็นที่ปรึกษาและ จัดทำระบบการศึกษาต่อเนื่องฯ ให้กับทันตแพทย์ทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทยจำกัด
(http://www.3m.com/intl/th/medical/medical.html) เช่นกัน โดยพัฒนาทั้งระบบซอฟต์แวร์และระบบออนไลน์ (e-Learning) นับว่าเป็นการช่วยพัฒนาวิชาชีพในด้านองค์ความรู้ใหม่ๆ ไปสู่สมาชิกทั่วประเทศ และนับเป็นการยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพให้ดียิ่งขึ้น ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ซึ่งจะมีผลโดยตรงกับประชาชนคนไทยทั่วประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีส่วนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการแพทย์อื่นๆ อีกมากมาย ที่มีส่วนสำคัญทั้งด้านการรักษาและบริหารงานตลอดจนการวินิจฉัยทางการแพทย์ เช่น ซอฟต์แวร์การตรวจรักษาโรคต้อกระจกแบบทางไกล (Photograph Reading by Telemedicine) ซึ่งทำให้แพทย์ผู้ตรวจรักษาสามารถรักษาผู้ป่วยโรคต้อกระจกได้ทุกที่ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไป อันจะทำให้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ได้รับการรักษาที่รวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น, ระบบซอฟต์แวร์ Case Discussion Online ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำให้แพทย์ผู้รักษาไม่จำกัดเฉพาะประเทศไทย แต่เป็นทั่วโลกสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นและปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาคนไข้ในแต่ละประเภทได้ อันจะทำให้แพทย์ไทยได้รับข้อมูลและประสบการณ์การรักษาที่มากมายและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะมีผลดีต่อผู้ป่วยโดยตรง, ซอฟต์แวร์การบริหารงานภายในโรงพยาบาล (Hospital Management System; PMS) ซึ่งทำให้การบริหารงานทุกแผนกของโรงพยาบาลสะดวก รวดเร็ว และ ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมได้, ระบบการบริหารงานห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information Management System; LIMS) ซึ่งเป็นระบบบริหารงานภายในห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยให้การวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ. และนอกจากนี้ ยังพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับคลีนิคแพทย์, ซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานร้านยา (DrugStore Management System; DMS) และ ระบบซอฟต์แวร์อื่นๆ อีกมากมาย

บริษัท เวิลด์เมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จำกัด ยังได้มีแผนงานในการขยายศักยภาพของไปสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ เช่น กลุ่มอาเซียน และ ประเทศอื่นๆทั่วโลก เพื่อนำเทคโนโลยีเฉพาะด้านที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ไปประยุกต์และใช้งานกับแต่ละประเทศได้ ซึ่งขณะนี้เป็นที่น่ายินดีที่ได้รับการตอบรับจากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการที่จะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯและซอฟต์แวร์ ของเวิลด์เมดิกไปใช้  ในด้านธุรกิจ บริษัทฯ ได้เป็นที่ปรึกษาและดูแลระบบข้อมูล, เว็บไซต์, ระบบบริหารงาน, ระบบงานขาย, ระบบลงทะเบียน ฯลฯ ให้กับบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์, เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ ซึ่งทำให้ข้อมูลของบริษัทฯ เหล่านี้เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  ในด้านการบริการ บริษัทฯ ได้เป็นผู้จัดทำเว็บไซต์การประชุมและระบบการลงทะเบียนออนไลน์ ด้านการแพทย์ระดับโลก และภูมิภาคนี้ เช่น การประชุมแพทย์โรคกระเพาะอาหารโลก(World Congress of Gastroenterology 2002), การประชุมแพทย์โรคไตแห่งเอเซียแปซิฟิค (Asia Pacific Congress of Nephrology 2003), การประชุมแพทย์โรคติดเชื้อเด็ก (PIDST 2003),การประชุมจักษุแพทย์แห่งภาคพื้นแปซิฟิค (Asia Pacific Academy Ophthalmology; APAO2003) และการประชุมนานาชาติอื่นๆ อีกมากมาย อันจะเป็นการช่วยเผยแพร่ประเทศไทยให้กับทั่วโลกและนำรายได้เข้าสู่ประเทศ เป็นจำนวนมากได้อีกทางหนึ่ง บริษัทฯ ยังได้เป็นผู้ดูแลระบบการลงทะเบียน, การพรีเซนเตชั่น, ตลอดจนการจัดตั้งและนำเสนอในงานประชุมต่างๆ (Exhibition & Booth)

  ในด้านสังคม     นอกเหนือจากธุรกิจต่างๆที่กล่าวมาแล้ว  บริษัทฯ ได้ตะหนักถึงการช่วยเหลือสังคมส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการการแพทย์และสาธารณสุข ที่บริษัทฯได้เป็นส่วนหนึ่งในวงการนี้มากกว่า 10 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯได้สนับสนุนโครงการการวิจัยด้านการแพทย์ ระบบฐานข้อมูลเพื่อให้บริการข้อมูลด้านการค้นคว้าและวิจัยของโรคต่างๆ เช่น โรคเอดส์ (www.aidsthaidata.org) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลการศึกษาและวิจัยโรคเอดส์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และได้รับรางวัลด้านการวิจัยอย่างมากมาย  นอกจากนี้ ยังช่วยสนับสนุนองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์และหาทุนเพื่อดำเนินกิจกรรมให้ต่อเนื่องไปได้ เช่น โครงการวัดพระบาทน้ำพุ (www.helpaids.worldmedic.com) โครงการสนับสนุนเด็กออทิสติกแห่งประเทศไทย (www.autisticthailand.com) และโครงการอื่นๆอีกที่กำลังดำเนินการอยู่

    บริษัทฯ ยังได้ตะหนักถึง บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ที่จะจบการศึกษาออกมาพัฒนาประเทศ  จึงได้ร่วมสนับสนุนซอฟต์แวร์การเรียนรู้ ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล กายภาพบำบัด ฯลฯ  โดยเริ่มต้นด้วย การสนับสนุนซอฟต์แวร์บริหารร้านยาให้กับมหาวิทยาลัยที่ผลิตเภสัชกรทั่วประเทศ โดยในปีที่ผ่านมา ได้ทำการส่งมอบซอฟต์แวร์ให้กับคณะเภสัชศาสตร์กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยบริษัทฯได้เดินทางไปมอบให้ด้วยตนเองและ มีการบรรยายพิเศษให้กับนิสิตเภสัชกร อย่างเป็นกันเอง  ทำให้ทีมงานที่ดูแลโครการด้านนี้ มีกำลังใจและดำเนินการโครงการต่อไปคือ ซอฟต์แวร์ด้านการจัดยาภายในโรงพยาบาล (SmartDispensing) ซอฟต์แวร์ตรวจสอบการทำปฏิกิริยาของยา (SmartDrug-Interaction)  นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่จะมอบซอฟต์แวร์บริหารคลินิก (SmartClinic) ให้กับวิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศ โดยผ่านสภาพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพยาบาลที่จะจบมาทำงาน อันจะทำให้มีความรู้ และความพร้อมในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกปัจจุบัน  พร้อมกันนี้ยังได้ติดต่อเพื่อสนับสนุนซอฟต์แวร์บริหารงานด้านทันตแพทย์ ผ่านคณะทันตแพทย์ทั่วประเทศ ซึ่งจะดำเนินการในปีนี้เช่นกัน

     บริษัทฯ ได้มีโครงการต่างๆ ที่เสนอสู่สังคม โดยอาศัยพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น รางวัลชนะเลิศโครงการคลินิกสุขภาพออนไลน์สมบูรณ์แบบ จากธนาคารโลก ซึ่งเป็นโครงการคลินิกออนไลน์ที่รวบรวมแพทย์จากทั่วทุกสาขาวิชาชีพมาร่วมกันให้คำปรึกษากับประชาชนทั่วประเทศ และ มีข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพต่างๆ ที่มีประโยชน์และ ระบบมัลติมีเดีย สำหรับหมู่บ้านนำไปเปิดกระจายเสียงในชุมชนตนเองได้ทันที ซึ่งโครงการนี้ ได้รับการสานต่อโครงการให้ดียิ่งขึ้น โดยในขณะนี้อยู่ในช่วงปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นและเชื่อมโยงสู่องค์กรทางการแพทย์และสุขภาพต่างๆ ให้มากขึ้น ซึ่งโครงการดีๆเหล่านี้ บริษัทฯ ได้เริ่มนำเสนอสู่สังคม เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของคนไทยทั่วประเทศ ให้มีความสะดวก สบาย และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 

 
 เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งว่า  เริ่มในปี พ.ศ. 2550   ต่อเนื่องไป   บริษัทฯ ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ครอบคลุมทุกแขนง ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ทุกประการ  ก้าวสู่จิ๊กซอที่ 3 อันจะทำให้บริษัทฯ ก้าวจากการเป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารเพียงอย่างเดียว เป็นผู้สร้างระบบและเครื่องมือด้านเทคโนโลยี เพื่อดึงข้อมูลจากทั่วประเทศมาประมวลผลสู่ส่วนกลางและส่งข้อมูลนั้นกลับสู่ส่วนบริหารรายจังหวัด   นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังได้ขยายงาน ทั้งทางด้านข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศ  ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการสำหรับคลินิก ร้านยา โรงพยาบาล โครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขต่างๆ และโครงการการประกันสุขภาพของประชาชนคนไทยกว่า 65 ล้านคนทั่วประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ในการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลและติดตามคนไข้วัณโรคทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ต่อเนื่องไปตลอด ในชื่อโครงการ Smart TB และโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลและติดตามคนไข้เบาหวานทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  และจะมีโรคต่างๆ อีกมากมายที่จะเพิ่มเข้าไป อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล ป้องกันและส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศให้ดียิ่งขึ้น  โดยข้อมูลทั้งหมดจะนำเสนอในเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นใหม่ที่ชื่อว่า WorldMedic Special Project (www.sp.worldmedic.com)

    บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ออกเป็น ฝ่ายซอฟต์แวร์สำเร็จรูป(Software Business Unit)  และ แผนกซอฟต์แวร์โครงการพิเศษ (Special Project Unit) เพื่อรองรับการเติบโตธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ ในส่วนของ Special Project จะมีการเติบโตเป็นอย่างสูง อันเนื่องด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ ประสบการณ์ของทีมงาน และ องค์ความรู้ของบริษัทฯที่ได้สะสมในด้านนี้มาเป็นระยะกว่า 10 ปี ทำให้เข้าใจความต้องการและสร้างสรรค์ระบบต่างๆ ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว  ทำให้มีโครงการพิเศษเกิดขึ้นอย่างมากมาย   นอกจากนี้  บริษัทฯ ได้พัฒนาส่วนรองรับสำหรับการให้บริการโดยมีการพัฒนาปรับปรุง ทีมงานด้านการสนับสนุน การให้คำปรึกษา และระบบ CRM สำหรับให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

    ในส่วนของธุรกิจเว็บไซต์  บริษัทฯจะมุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยทั้งนี้  ทางทีมงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์มีการเพิ่มเติมทีมงานต่อยอดจากองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่บริษัทฯสะสมมากกว่า 10 ปี เพื่อให้การบริการที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่รวดเร็วและทันเวลา  บริษัทฯได้มีการปรับปรุงระบบเซริฟเวอร์ใหม่เพื่อให้มีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล และ ระบบการติดต่อและติดตามข้อมูลการปรับปรุงเว็บไซต์ด้วยระบบ CRM และ มีระบบ Control Panel ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กรนั้น สามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ด้วยตนเอง  บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้จัดทำเว็บไซต์การประชุมระดับโลก (World Congress) และ ระดับภูมิภาค (Regional Congress) หรือภายในประเทศ (Local Conference)  ให้กับองค์กรทางการแพทย์และสาธารณสุขมากว่า 100  การประชุม โดยเป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลการปประชุม  แนะนำประเทศไทย ข้อมูลการท่องเที่ยว  ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ ระบบการส่งบทคัดย่อออนไลน์ และ ระบบบริหารจัดการประชุมทั้งระบบออนไลน์ และระบบออฟไลน์หน้างาน โดยทั้งหมด เป็นระบบที่บริษัทฯ ได้พัฒนากว่า 10 ปี เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับว่า มีความสะดวก ใช้งานง่าย และมีความปลอดภัยสูงสุด  โดยบริษัทฯได้จัดทำเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านการประชุมขึ้นมาใหม่ เพื่อสำหรับองค์กรที่ต้องการจัดการประชุม(www.conference.worldmedic.com)  สามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลเพื่อนำไปใช้กับการประชุมขององค์กร แบบระบบสำเร็จรูป (Turn-Key  System) โดยไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล   การประชุมแต่ละครั้งได้ดึงดูดผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเข้ามาที่ประเทศไทย  อันจะเป็นการนำรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่ง และผู้ประชุมเหล่านี้ มีบทบาทที่สำคัญในวงการ (Key Man) ทำให้เกิดความร่วมมือในการสนับสนุนประเทศไทย ในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น  และ ยังเป็นแบบอย่างขององค์กรอื่นๆ ที่จะทำการจัดการประชุม  หรือจะใช้ข้อมูลในการแข่งขันเพื่อเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึงบริษัทฯ ยินดีที่จะจัดทำหรือจัดสรรข้อมูลให้เพี่อช่วยเหลือและสนับสนุน เพื่อให้องค์กรสามารถนำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต่างๆ ได้  ทั้งนี้  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนมากอยู่ต่างๆประเทศ ดังนั้นการติดต่อสื่อสารทั้งภาพและเสียง สามารถนำเสนอได้ด้วย เว็บไซต์

ในนามทีมงาน บริษัท เวิลด์เมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จำกัด ทั้งหมด มีความภาคภูมิใจและมั่นใจว่า เราคือ ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ของไทย และ กำลังจะก้าวไปสู่ภูมิภาคนี้ และทั่วโลกได้ ด้วยศักยภาพของคนไทย ด้วยภูมิปัญญาของคนไทย และ ประเทศไทยของเราทุกคน และเราพร้อมจะก้าวไปพร้อมกับท่าน.

 

Copyright WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998-2020